Polityka prywatności i plików cookies

Polityka dotyczy gromadzenia i wykorzystywania informacji o użytkownikach strony biuroprasowe.freundschaft.pl, freundschaft.pl oraz mediów społecznościowych prowadzonych przez spółki z grupy Freundschaft.

 

Informacje ogólne

Administratorem danych osobowych użytkowników  jest Grupa Freundschaft sp z o.o. ul. Mangalia 2A, 02-758 Warszawa.

 

Zasady gromadzenia danych

Podczas przeglądania stron serwisu zbierane są dane dotyczące odwiedzin, np. dane wyszukiwarki oraz zapytania, która skierowały użytkownika do serwisu, informacje o czasie spędzonym w serwisie, liczba przejrzanych stron, czas spędzony na poszczególnych stronach. Są to informacje, które pozwalają dostosowywać serwis do potrzeb użytkowników i wyświetlać pożądane treści.

Administrator zbiera też dane przekazane bezpośrednio przez użytkownika, np. poprzez wiadomość e-mail lub w ramach rozmowy telefonicznej.

 

Zasady wykorzystania danych

Dane zbierane automatycznie są wykorzystywane w celach statystycznych i dostosowania treści do preferencji użytkowników.

 

Prawa osoby, której dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem danych osobowych każdej osobie fizycznej przysługuje prawo żądania: dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych w artykułach 15-22 RODO.

Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na sposób przetwarzania danych przez Administratora.

 

Cele i podstawy przetwarzania danych

 • Użytkownicy serwisu internetowego: Podstawą do przetwarzania danych osobowych użytkowników, którzy kontaktują się z Administratorem jest dobrowolnie wyrażona zgoda, poprzez świadome działanie, jakim jest kontakt poprzez telefon lub e-mail (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a także prawnie usprawiedliwiony interes administratora, jakim jest prowadzenie kontaktów biznesowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przetwarzanie odbywa się w celu realizacji kontaktu, w tym przedstawienia oferty na usługi, na żądanie użytkownika. Na podstawie wyrażonej zgody Administrator przetwarza także dane z zgromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii w związku z marketingiem produktów i usług.
 • Klienci oraz kontrahenci: przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie klienta przed zawarciem umowy, a także w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w szczególności w związku z przepisami prawa o podatku dochodowym i podatku od towarów i usług. Niektóre dane mogą być także przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody, np. w celu umożliwienia szybszego kontaktu. W przypadku konieczności dochodzenia roszczeń, w tym windykacji należności, podstawą przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f RODO).
 • Kandydaci do pracy - dane będą przetwarzane w celach związanych z rekrutacją, na podstawie przepisów Kodeksu Pracy, a w także na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody w zakresie wykraczającym poza wymagane przepisami, które kandydat przekaże dobrowolnie wraz z przesłaną aplikacją (art. 6 ust. 1 lit. a, c RODO).
 • Users of the Fanpage and other social media websites - data will be processed for the purpose of contact, answering questions, submitting an offer based on voluntarily expressed consent, which is a conscious action in the form of sending a message, as well as the legitimate interest of the controller related to ensuring the continuity of business activities ( which is a premise legalizing processing under Article 6(1)(a), (f) of the GDPR).  
 • Użytkownicy Fanpage oraz innych serwisów w mediach społecznościowych  - dane będą przetwarzane w celu kontaktu, odpowiedzi na pytania, złożenia oferty na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody, jaką jest świadome działanie w postaci wysłania wiadomości, a także prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z zapewnieniem ciągłości działań biznesowych (co stanowi przesłankę legalizującą przetwarzanie z art. 6 ust. 1 lit. a, f RODO). 
 • Osoby objęte monitoringiem wizyjnym – dane będą przetwarzanie w celu ochrony osób i mienia, na podstawie przepisów prawa pracy oraz prawnie usprawiedliwionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO).

 

Prawo do wycofania zgody

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora przysługuje prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem.

 

Obowiązek lub dobrowolność podania danych oraz konsekwencje niepodania danych

Podanie danych przez:

  • Użytkownika serwisu internetowego jest dobrowolne. Niepodanie danych lub podanie danych niekompletnych może utrudnić lub uniemożliwić kontakt oraz udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
  • Klienta/kontrahenta w zakresie danych niezbędnych do zawarcia umowy jest wymogiem przepisów kodeksu cywilnego, ich niepodanie będzie skutkować niemożnością skutecznego zawarcia umowy, danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa podatkowego, ich niepodanie będzie skutkować niemożnością rozliczenia; danych kontaktowych jest dobrowolne, a ich niepodanie może utrudnić lub spowolnić wzajemne relacje biznesowe.
  • Kandydata do pracy jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa pracy w zakresie w jakim jest to niezbędne do wykonywania pracy na danym stanowisku, niepodanie danych uniemożliwi udział w procesie rekrutacji; w zakresie danych dodatkowych podanych na podstawie wyrażonej zgody, ich podanie nie jest niezbędne, a niepodanie nie będzie miało wpływu na przebieg procesu rekrutacji.
  • Użytkownika Fanpage lub innej strony prowadzonej w mediach społecznościowych  w zakresie danych kontaktowych jest dobrowolne, a ich niepodanie będzie skutkowało ograniczeniem prowadzenia korespondencji w ramach serwisu Facebook.
  • Osobę objętą monitoringiem wizyjnym – jest dobrowolne, ale konieczne do przebywania w pomieszczeniach biurowych i magazynowych administratora.

   

  Informacja o podmiotach, którym dane mogą być ujawniane

  Administrator może udostępniać dane:

  • Użytkowników – podmiotom zapewniającym prawidłową obsługę serwisu, oraz AdForm, Facebook, Google (szczegółowa informacja poniżej).
  • Klientów i kontrahentów – bankom, firmom ubezpieczeniowym, podwykonawcom usług, operatorom pocztowym i kurierskim, spółkom z grupy kapitałowej MEDIACAP Sp. z o.o. na podstawie zawartych umów powierzenia.
  • Kandydatów do pracy – MEDIACAP Sp. z o.o. na podstawie zawartej umowy powierzenia
  • Użytkowników Fanpage – firmie Facebook Ireland Limited oraz jej partnerom na zasadach określonych poniżej.
  • Osób objętych monitoringiem wizyjnym – zarządcy budynku, od którego wynajmowane są przestrzenie biurowe oraz magazynowe.

   

  Informacja o zasadach udostępniania danych

  Google

  Administratorem danych osobowych użytkowników z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii jest Google Ireland Limited, chyba że w Informacjach na temat ochrony prywatności dotyczących konkretnej usługi wskazano inaczej. Oznacza to, że Google Ireland Limited jest podmiotem stowarzyszonym Google odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych i przestrzeganie obowiązujących przepisów chroniących prywatność. Polityka prywatności Google Analytics: google.com/intl/de/policies/privacy/

  Do analizy ruchu w Serwisie jest wykorzystywany Google Analytics., którego działanie polega na gromadzeniu i analizie zachowań użytkowników Serwisu.

  Dane gromadzone przez narzędzie: lokalizacja, źródło wizyt, czas spędzony na stronie, ruch na stronie, słowa kluczowe, które odesłały użytkownika do witryny, przeglądane przez użytkownika strony, zanonimizowany adres IP, dane demograficzne.

  Analiza danych statystycznych jest wykorzystywana do wyświetlania treści oraz wprowadzania zmian w Serwisie oraz Fanpage, w celu zwiększenia aktywności Użytkowników. Google umożliwia skorzystanie z praw przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO. Zasady skorzystania z tych praw zostały określone tutuaj: policies.google.com/privacy. W celu wyłączenia opcji śledzenia przez narzędzia Google należy pobrać i zainstalować dodatek do przeglądarki dostępny na: tools.google.com/dlpage/gaoptout

   

  AdForm

  Polityka prywatności Adform:  https://site.adform.com/privacy-center/overview

  Adform zbiera i przechowuje dane dla swoich klientów związane z interakcją użytkowników z reklamami i właściwościami cyfrowymi, takimi jak strony internetowe lub aplikacje mobilne:

  • Typ przeglądarki używanej przez użytkownika i jego ustawienia.
  • Informacje o systemie operacyjnym urządzenia.
  • Informacje o identyfikatorach plików cookie i innych identyfikatorach przypisanych do urządzenia.
  • Adresy IP, z których urządzenie współdziała z witryną klienta lub aplikacją mobilną; Adresy IP mogą być obcięte lub zaszyfrowane w oparciu o lokalne przepisy lub inne wymagania.
  • Informacje o interakcji użytkownika i aktywności na stronach internetowych i aplikacjach mobilnych, w tym czas interakcji lub aktywności, zaangażowane adresy internetowe i wyszukiwane hasła wprowadzone do wyszukiwarki.
  • Informacje o przybliżonej lokalizacji geograficznej (miasto, region, kod pocztowy) urządzenia podczas uzyskiwania dostępu do strony internetowej lub aplikacji mobilnej na podstawie obciętych informacji o adresie IP lub obciętych danych GPS.

  Adform może również otrzymywać informacje od stron trzecich, aby umożliwić ukierunkowane i dopasowane reklamy na stronach internetowych i aplikacjach mobilnych. Chociaż Adform może udostępniać takie dane do wykorzystania przez swoich klientów za pośrednictwem Usługi, zawsze będzie to robić ściśle zgodnie z zezwoleniami i ograniczeniami nałożonymi przez stronę trzecią dostarczającą takie dane.

  AdForm może udostępniać zgromadzone dane swoim partnerom, wskazanym w polityce prywatności adform. Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za działania tych podmiotów trzecich. Dane przetwarzane przez AdForm służą dostosowaniu wyświetlania materiałów reklamowych do preferencji użytkowników.

  W każdej chwili można wyłączyć działanie AdForm, korzystając z narzędzia OPT-OUT:  https://site.adform.com/privacy-center/website-privacy/opt-out/

   

  Czas przechowywania danych

   

   • Użytkowników: dane osobowe użytkowników, którzy kontaktują się w sprawie możliwości świadczenia usług do czasu zakończenia kontaktu oraz wygaśnięcia ewentualnych roszczeń, jednak nie dłużej niż 3 lata. 
   • Klientów/kontrahentów: do czasu zakończenia realizacji umowy, a następnie przez okres określony w obowiązujących przepisach prawa w związku z obowiązkami administratora w zakresie archiwizacji dokumentów i rozliczeń podatkowych.
   • Kandydatów do pracy: do 6 miesięcy od zakończenia rekrutacji lub 2 lata w przypadku wyrażenia zgody na dalsze przetwarzanie do innych procesów rekrutacji.
   • Użytkowników Fanpage: do czasu wycofania zgody lub usunięcia konta na Facebooku.
   • Osób objętych monitoringiem wizyjnym – maksymalnie do 3 miesięcy, chyba że nagranie będzie dowodem w sprawie, wówczas do czasu zakończenia postępowania.

    

   Pliki cookies

   Użytkownik może wyłączyć pliki cookies w ustawieniach przeglądarki. Nie będą one miały wpływu na przeglądanie treści dostępnych w serwisie.

   Serwis korzysta z następujących plików cookies:

   Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. W ramach serwisu są wykorzystywane cookies Facebooka, Google oraz AdForm, na zasadach i w celach opisanych powyżej. 

   Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Odnośniki do innych stron

   Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady działania i polityki prywatności innych stron, do których użytkownik może przejść poprzez odnośniki dostępne w serwisie.

    

   Informacja dla użytkowników Fanpage

   Informacje ogólne

   • Podczas przeglądania Fanpage (niezależnie od tego, czy Użytkownik jest zalogowany, czy nie) jego dane są gromadzone przez aplikację Facebook, aby móc dostarczyć mu reklamy Facebook Inc oraz jego partnerów. 
   • Zasady wykorzystania danych Użytkowników Facebook są dostępne w polityce prywatności Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation 
   • Gdy Użytkownik korzysta z Fanpage, jego właściciel również przetwarza jego dane.
   • Podanie danych, w tym poprzez pliki cookies jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowego korzystania z Fanpage.

   Jakie dane są zbierane?

   • Fanpage służy do prezentowania opinii, a także przedstawienia zakresu świadczonych usług, i do umożliwienia kontaktu z Administratorem. 
   • Podczas przeglądania Fanpage, Facebook automatycznie zbiera informacje o każdej wizycie.
   • Poprzez udostępniony panel administratora właściciel Fanpage widzi informacje statystyczne o wizytach w ramach Fanpage, np. wiek odwiedzających, ich reakcje, aktywność. Służy to dobieraniu treści do preferencji użytkowników Fanpage, a także sprawdzaniu skuteczności wyświetlanych reklam. 
   • O tym, czy Użytkownik zobaczy daną reklamę decyduje Facebook. Właściciel Fanpage widzi jedynie informacje statystyczne o reakcjach na reklamę, a także reakcje i komentarze pod reklamami.
   • Właściciel Fanpage widzi komentarze oraz reakcje Użytkowników. Jako użytkownik Facebook (administrator Fanpage) ma także możliwość przejrzenia profilu publicznego Użytkownika, a także skontaktowania się z nim poprzez dostępny w Facebook komunikator.

   W jaki sposób dane są wykorzystywane?

   Dane statystyczne są wykorzystywane do tworzenia nowych reklam, a także wyboru wyświetlanych treści. Wszystkie decyzje są podejmowane w sposób niezautomatyzowany.

   Wykorzystanie ciasteczek (“cookies”)
   1.  Serwis Facebook wykorzystuje pliki cookies oraz opcje śledzenia Użytkownika, także wówczas, gdy korzysta on z innych stron internetowych. Więcej informacji tutaj: https://www.facebook.com/policies/cookies/ oraz tutaj: https://www.facebook.com/help/206635839404055

   Prawa Użytkownika

   1. Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania edycji, wglądu, informacji o źródle pozyskania, sprzeciwu na dalsze przetwarzanie, przeniesienia danych do innego administratora, a także prawo do bycia zapomnianym, chyba że w przepisach prawa wyraźnie wskazano inaczej lub żądanie stoi w sprzeczności z prawnie uzasadnionym interesem Administratora.
   2. W celach związanych ze skorzystaniem ze swoich praw, należy skontaktować się poprzez e-mail dostępny na stronie lub poprzez prywatną wiadomość na Facebooku.
   3. W każdej chwili Użytkownik może złożyć skargę na sposób przetwarzania jego danych przez Administratora do organu nadzorczego ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych (uodo.gov.pl).


   Czas przechowywania danych

   1. Dane Użytkownika Fanpage są przechowywane do czasu zakończenia korzystania z Facebook, a następnie przez czas określony w Regulaminie Facebook.

   Informacja o współadministrowaniu danych z Facebook Ireland Limited

   1. W związku z prowadzeniem fanpage w serwisie Facebook Administrator wraz z Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia) są współadministratorami danych Użytkownika w zakresie przetwarzania danych do celów statystycznych oraz reklamowych.
   2. Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników Fanpage.
   3. Facebook Ireland w ramach współadministrowania jest odpowiedzialny:
    • posiadanie podstawy prawnej dla przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony
    • zapewnienie realizacji praw osób, których dane dotyczą
    • zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego oraz zawiadamianie, osób których dotyczyło naruszenie o zdarzeniu
    • zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych.
   4. Odpowiedzialność Administratora wynikająca ze współadministrowania:
    • posiadanie podstawy prawnej do przetwarzania danych na potrzeby statystyk
    • zrealizowanie obowiązków informacyjnych
   5. Facebook Ireland może udostępnić Użytkownikowi zasadniczą treść załącznika dotyczącego statystyk strony zgodnie z art. 26 ust. 2 RODO, za pośrednictwem danych zawartych w Informacjach o statystykach strony, do których dostęp można uzyskać z Fanpage stron.
   6. Głównym organem nadzorczym w zakresie współadministrowania jest irlandzka Komisja ds. ochrony danych (niezależnie od zapisów art. 55 ust. 2 RODO, w stosownych przypadkach).
   7. Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy administratorami są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum 
   8. Zasady przetwarzania danych osobowych użytkownika przez Facebook Ireland są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation

    

   Zmiany

   W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

    

   Kontakt

   Do Inspektora Ochrony Danych: iod@freundschaft.pl

   Grupa Freundschaft sp. z o.o., ul. Mangalia 2A, 02-758 Warszawa, T +48 22 879 69 00, F +48 22 463 99 08, biuro@freundschaft.pl